Acties & documentatie


Op de sites van gemeente West Betuwe en gemeente Tiel zijn allerlei documenten te vinden (van de afgelopen jaren) over de ontsluitingsweg van Tiel Passewaaij. Hier delen we de documentatie die wij als Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert hebben opgesteld. 


Ontsluitingsweg Passewaaij - A15

De gemeente Tiel heeft te maken met toenemende verkeersproblemen. De doorstroming op de huidige provinciale weg vanaf de A15 afslag Tiel-West (de weg N834) en de uitvalswegen van de wijk Passewaaij (de Schaarsdijkweg en Reuchlinlaan) verslechtert, verkeer staat daar nu in de spits vaak in de file. Met de aanhoudende verkeersgroei en de voorgenomen woningbouw-ontwikkelingen in Passewaaij gaan deze problemen naar verwachting verder toenemen. Er moet dus wat gedaan worden aan de bereikbaarheid van Tiel, daarover is iedereen het eens.


Het gaat dus primair om de verbinding tussen Passewaaij en de A15, daar zit het centrale probleem.Informatie avond 

11 juni 2024


We verzorgden een informatieavond voor bewoners van Ophemert en omgeving over de stand van zaken en de volgende stappen die we kunnen nemen. De slides van de presentatie zijn hier te downloaden.
Oproep aan allen: 


Dien je zienswijze in bij de gemeente Tiel voor 14 juli 2024

Dit is een persoonlijke en individuele actie. Dit kunnen we niet als BCB collectief doen, aangezien dit collectief geen  vereniging, noch stichting is (geen rechtspersoon). Melvin en Marko gaven het advies je zienswijze te voorzien van inhoudelijke argumenten. 

Ter inspiratie: lees de slides nog eens door of lees het Rapport Eerste reflectie voorkeursvariantkeuze college Tiel. (>>)

Op deze website (deze pagina) staat  veel informatie waar je uit kunt putten. 


We hebben een voorbeeld opzet gemaakt voor een zienswijze, gebruik deze als inspiratie, neem deze niet letterlijk over, want dan krijgen ze in Tiel te veel dezelfde brieven.  Mocht je willen sparren, feedback willen of iets dergelijks mail, we denken graag met je mee:

bcbophemert@gmail.com


Download hier een voorbeeldbrief zienswijze en de kennisgeving van de gemeente Tiel:
Juridisch advies 

Met een groep direct omwonenden van trace 5 gaan we juridisch advies inkopen. De oriënterende gesprekken met 3 advocaten vinden momenteel plaats. Daaruit maken we een keuze. Wil je een stap verder zodat je acties gevoed worden met Juridisch advies en aansluiten bij deze groep bewoners (en dus meebetalen of via je rechtbijstandverzekering), dan kan dat, mail naar Sabrina via:


bcbophemert@gmail.com


 

Inbreng BCB Ophemert

Besluit voorbereidende commissie gemeenteraad Tiel, 

22 mei 2024

Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen,


Een week geleden heeft het college van Tiel een voorlopige voorkeursvariant bekend gemaakt voor een betere ontsluiting naar de A15. Het college stuurt aan op een nieuwe weg midden vanuit Passewaaij naar A15 afslag Wadenoijen door het buitengebied langs de Ophemertsestraat (vlak langs de gemeentegrens van West Betuwe), ook wel bekend als variant 5.
Vandaag bespreekt uw commissie van de gemeenteraad van Tiel de stand van zaken. U staat daarbij voor een belangrijke afweging: kan het gemeentebestuur nu een volgende stap in het proces maken en het voorstel publiceren voor zienswijzen?


De gemeenteraad heeft twee kerntaken, dat is kaders stellen en controleren. De kaderstelling van deze besluitvorming ontspoort echter volledig. De gemeenteraad van Tiel heeft in 2021 een voorselectie gemaakt van 5 varianten en in voorjaar 2023 heeft de raad variant 1B toegevoegd (het verbreden van de bestaande N384 naar A15/Tiel-West). Deze varianten zijn na een uitgebreide consultatie en procedure tot stand gekomen, zoals vastgelegd in de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Dat zijn niet alleen wat lijntjes op een landkaart, maar ook om de uitgangspunten voor het hele onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om voorgenomen woningbouwplannen, de omgevingsvisie, de geldende wetgeving, landelijke ontwikkelingen in het verkeer en bijvoorbeeld bevolkingsprognoses. Op basis van deze uitgangspunten en de voorselectie van varianten heeft bureau Movares een zeer uitgebreid en zeer kostbaar onderzoek uitgevoerd, inclusief een participatie-traject.
Maar wat ligt er nu op tafel? De keuze voor de voorkeursvariant van het college is niet gebaseerd op die uitgangspunten, maar het college gaat ineens uit van andere, veel grotere ambities van Tiel. Met een veel groter aantal nieuwe woningen, met een nog veel groter aantal beoogd inwoners. Movares geeft in haar rapport van maart 2024 aan dat daarmee alle uitgevoerde verkeersonderzoeken op losse schroeven staan, dat het uitgevoerde onderzoek eigenlijk de prullenbak in kan en het college nu eigenstandig opbasis van wat losse biervilt-berekeningen een eigen, nieuwe afweging heeft gemaakt. Dat de planMER geen functie meer heeft.


Deze procedure is niet alleen onzorgvuldig, ongemotiveerd en zeer onbehoorlijk, het is simpelweg ook onrechtmatig en in strijd met alle beginselen van behoorlijk bestuur. Het is ook een grote schoffering richting inwoners en ondernemers, die actief hebben meegewerkt aan participatie. Je kan niet aan het eind van de rit even snel de randvoorwaarden en uitgangspunten compleet omgooien! Dit voorstel gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stranden bij de Raad van State.


In een uitgebreid rapport dat wij afgelopen zaterdag online hebben gezet en ook bij uw ingezonden stukken zit, hebben wij dit uitvoerig toegelicht.


Gehele tekst lezen? Download de PDF:


Rapport
Eerste reflectie voorkeursvariant-keuze college Tiel
18 mei 2024


De gemeente Tiel onderzoekt een betere ontsluiting naar de A15. De gemeenteraad van Tiel heeft in 2021 een voorselectie gemaakt van 5 varianten en in voorjaar 2023 is er een extra variant toegevoegd (variant 1B: verbreden van de bestaande N384 naar A15/Tiel-West). Op 15 mei 2024 heeft het college van Tiel een voorlopige voorkeursvariant bekend gemaakt. Het college stuurt aan op een nieuwe weg midden vanuit Passewaaij naar A15 afslag Wadenoijen door het buitengebied langs de Ophemertsestraat (vlak langs de gemeentegrens van West Betuwe), ook wel bekend als variant 5.

Op 22 mei 2024 wordt het voorstel in de gemeenteraad van Tiel besproken. Daarna worden de stukken formeel gepubliceerd en hebben inwoners en ondernemers 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen (juni/juli). In augustus/september stelt het college een Nota Zienswijzen op (als reactie op alle binnengekomen zienswijzen), het voorstel wordt dan in oktober waar nodig aangepast. Het college is voornemens op 12 november 2024 een definitief voorstel bij de raad in te dienen. Dat voorstel wordt dan in november/december behandeld in de gemeenteraad, doel is op 18 december 2024 een definitief besluit te nemen.
Het voorlopige besluit is (helaas) een politiek gedreven besluit, met een onderbouwing die op alle fronten tekort schiet en aantoonbaar onnavolgbaar is. 

Dit BCB rapport analyseert de 14 argumenten die het college waarom zij kiezen voor variant 5. Onze twee hoofdconclusies zijn:

  • Het college houdt zich niet aan de kaderstelling van dit project en introduceert nieuwe en onwaarschijnlijke woningbouwdoelstellingen, die geen onderdeel zijn van de kaderstelling van de gemeenteraad (Nota Reikwijdte en Detailniveau). Het college onderbouwt dit verder niet en heeft ook geen passend verkeerskundig onderzoek laten verrichten. Het college schuift alle onderzoeksresultaten van Movares terzijde en komt met een compleet nieuw plan. Dit is niet alleen onzorgvuldig, maar ook onbehoorlijk en onrechtmatig.
  • Uit al het onderzoek naar verkeersdoorstroming, sluipverkeer, verkeersveiligheid, milieueffecten en kosten komt objectief variant 1B (het opwaarderen van de bestaande weg met dubbele rijbanen) zeer duidelijk naar voren als de beste en meest geschikte variant in het algemeen belang. Dit is een variant die eveneens een positief effect heeft op de nieuwe woningbouw in de stadskern van Tiel (o.a. Veilingterrein). De nu gekozen variant 5 zal aan een betere ontsluiting van de verkeerstromen die hier ontstaan bijna niets aan bijdragen.

Het college negeert argumenten en zorgpunten die bewoners tot nu toe hebben ingebracht, wijkt evident ongemotiveerd af van door haar zelf gegeven opdrachtformulering en negeert de daarop ingewonnen adviezen. In het participatietraject is een flink deel van de direct belanghebbenden niet geconsulteerd omdat deze aan de andere zijde van de gemeentegrens wonen.

Helaas verwordt dit project tot een misplaatst toneelspel met een doof en passief gemeentebestuur. Dat is een gemeentebestuur onwaardig. Procedureel is nu de beurt aan inwoners en ondernemers, zij mogen in de periode juni/juli (8 weken) een zienswijze inleveren bij de gemeente Tiel. Het BCB Ophemert roept betrokken inwoners en ondernemers op een zienswijze in te leveren. Hoe dit precies kan wordt de komende weken pas duidelijk.

Dit is een samenvatting, download het rapport hier:

 Lingeschouw 2024 van de vereniging Behoud Lingelandschap


Westelijke ontsluiting voor Tiel
Vera van loon, bestuurslid VBL, met dank aan Melvin Könings, lid VBL


De gemeente Tiel heeft een aantal verkeersproblemen in en om de stad die ontwikkelingen in Tiel belemmeren zoals de geplande nieuwbouw van woningen. De huidige infrastructuur voldoet niet meer en vorm een beperking voor de economische ontwikkelingen.
De gemeente Tiel wil deze situatie verbeteren met een 'nieuwe' westelijke ontsluiting voor Tiel en heeft daarvoor 6 varianten waaruit een voorkeur bepaalt moet worden.
Met deze nieuwe ontsluiting wil Tiel een nieuwe westelijke ontsluiting realiseren om:
de doorstroming op de N834 verbeteren

  • de bereikbaarheid van de wijk Passewaaij en de toekomstige uitbreiding te verbeteren.
  • de verkeersgroei opvangen
  • een alternatieve ontsluiting bieden voor calamiteiten
  • een ontlasting bieden voor landbouwwegen in het buitengebied
  • verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van sluipverkeer.


Standpunt VBL
Wij hebben op verzoek van de gemeente West Betuwe gereageerd op deze varianten voor de verbetering van de ontsluiting van Tiel.


Lees hier het hele artikel:


Kopij voor ’t Hèmertse Krantje 14.04.24


De gemeente Tiel doet al jaren onderzoek naar een betere ontsluiting van Passewaaij, ook in het kader van de plannen nog meer woningen in deze wijk te bouwen. De gemeenteraad van Tiel heeft in 2021 een voorselectie gemaakt van 5 varianten, twee daarvan lopen heel dicht langs de Ophemertsestraat aan de noordkant van Ophemert. In het voorjaar van 2023 heeft de gemeenteraad van Tiel nog een extra variant toegevoegd: dit is variant 1B, het verbreden van de bestaande N384 naar A15-afslag Tiel-West.
Het college van B&W van Tiel gaat zich begin mei 2024 uitspreken over een voorkeurs¬variant. De wethouders kijken daarbij naar de te verwachten meerderheid in de gemeenteraad van Tiel: “welke fractie wil welke voorkeursvariant?”. Men gaat alleen een voorstel richting de raad sturen als men een raadsmeerderheid verwacht. Maar op dit moment is er nog geen raadsmeerderheid voor één van de varianten, de politiek in Tiel is nog vrij verdeeld of houdt de kaarten tegen de borst.
Ervaring leert dat als er eenmaal een politiek-bestuurlijke keuze is gemaakt, dit tracé het gaat worden; de kans dat er een ander tracé komt is buitengewoon klein. Wethouder Dijkstra heeft dit nadrukkelijk bevestigd in bewonersavonden. Het onderzoek (plan-MER van Movares) naar de varianten vormt de basis voor een zorgvuldige afweging.


Verder lezen:
Nieuwsbericht 25.03.24

Beste raadsleden,


Vandaag op, maandag 25 maart 2024, heeft een delegatie van het Bewonerscollectief Buitengebied Ophemert (BCB) een gesprek gehad met de burgemeester van Tiel, wethouder Dijkstra en projectleider Sancak over de ontsluiting van Tiel. Ook de Vereniging tot behoud van het Lingelandschap (VBL) was daarbij aanwezig. We hebben twee dringende aandachtspunten toegelicht en een zevental inhoudelijke vragen gesteld.
Als eerste hoofdpunt werd de laatst gepresenteerde matrix besproken (zie toelichting in het bijgevoegde document), in het bijzonder de weging van het draagvlak van variant 5. Wat de BCB en VBL betreft staat deze kleur nadrukkelijk op rood, net zo rood als bij de andere varianten. Dit wordt ook ondersteund door de unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad van West Betuwe.
Ten tweede maken BCB en VBL zich nog steeds grote zorgen om onzorgvuldigheden in het besluitvormingsproces. De inwoners van West Betuwe krijgen uit het gemeentebestuur van West Betuwe geen antwoord op concrete vragen (“want het is ons project niet”). Helaas hebben we ook nog geen antwoorden van de gemeente Tiel ontvangen, echter na het overleg vanmorgen, hopen we deze antwoorden wel op korte termijn te ontvangen.

Verder lezen:


Geannuleerd 

Uitnodiging inhoudelijke dialoog 

Het college van B&W van West Betuwe is  van mening dat dit project alleen de verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur van Tiel en hebben daarom besloten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, niet aanwezig te willen zijn op de door ons georganiseerde bewonersbijeenkomst.


Uitnodiging inhoudelijke dialoog op 21 maart 2024. 


Inhoudelijke dialoog 21 maart
Het bewoners collectief Ophemert, organiseert donderdagavond 21 maart een 2e bijeenkomst. Wethouder Jacoline Hartman en raadsleden van gemeente West Betuwe zijn uitgenodigd om dit keer wel inhoudelijk in te gaan op de gevolgen van een eventuele voorkeurskeuze van gemeente Tiel voor tracé 5 in de achtertuin van het dorp Ophemert.
Drie onderwerpen komen aan bod:

  • Gevolgen voor de verkeerseffecten, 
  • Consequenties voor het landschap; 
  • De effecten op de waterhuishoudingInspreektekst 12.03.24


Op dinsdagavond 12 maart 2024 las Marko Stupar namens het Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert de volgende tekst voor namens de inwoners als inspreker in de gemeenteraadsvergadering van West Betuwe.


 


2e brandbrief 10.03.24


Op zondagavond 10 maart stuurde het Bewoners Collectief een tweede brandbrief naar de gemeenteraad van West Betuwe. De urgentie is hoog omdat het college van Tiel binnen een paar weken een knoop wil doorhakken over de voorkeursvariant.

 


Bewonersbijeenkomst 06.03.24

Op woensdagavond 6 maart 2024 vond er een dorpsbijeenkomst plaats om 19:30 uur in Huis op Hemert. De wethouders van Tiel en West Betuwe zouden tekst en uitleg komen geven aan inwoners en ondernemers. Deze bijeenkomst werd gefaciliteerd door de Dorpstafel Ophemert.


Het Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert verzorgde ook een presentatie, met twee concrete vragen voor de wethouders. Voor wethouder Dijkstra (Tiel): 

Wanneer gaat u expliciet al die vragen uit West Betuwe openbaar beantwoorden en wat vindt u van alle uitspraken en vragen in deze opgedoken brief? 

En voor wethouder Hartman (West Betuwe): de opgedoken brief (okt 2023) staat haaks op de motie van de raad. Waar staat u nu en hoe gaat u de inwoners proactief en uitvoerig informeren en betrekken? Sluit u zich aan bij uw gemeenteraad (geen voorstander van de variant langs de gemeentegrens) of gaat u in strijd met de motie een andere koers varen?


Lees verder:


Brandbrief 04.03.24


Het Bewoners collectief Buitengebied is opgericht. Op maandag 4 maart  verstuurde het BCB de volgende brandbrief naar de inwoners, gemeenteraden en colleges van West Betuwe en Tiel.
 

Inspreektekst 27.02.24


In het weekend van 24 en 25 februari was er koortsachtig overleg over een opgedoken brief, die inhoudelijk ook voor raadsleden nieuw is. 

Ook in de Tielse politiek ontstond een hoop gedoe over de brief, ook omdat de brief van West Betuwe gaten schiet in het onderzoek van Tiel (“cijfers zijn te optimistisch”). Dat maakt ook besluitvorming in Tiel kwetsbaar.

De concept motie werd in dit weekend uitgewerkt door de VVD fractie, samen met de fracties van CDA, GroenLinks en PvdA en op maandag 26 februari ingediend door deze fracties bij de griffie van de gemeenteraad van West Betuwe. Procedureel komt zo’n motie dan aan het einde van de vergadering aan bod bij het agendapunt “moties vreemd aan de orde van de dag”.

De bewonersgroep uit Ophemert (die op dat moment nog niet erg georganiseerd is, maar wel al een app groep heeft) stelde een ontwerp brandbrief voor de raadsvergadering van 27 februari 2024 van West Betuwe op.


Hoofddoel van de inwoners was om op 27 februari 2024 in te spreken in de gemeenteraad, juist vanwege alle urgentie uit Tiel (waar besluitvorming op dat moment aanstaande leek). De griffie wees echter dit inspreekrecht af met het argument dat het onderwerp niet op de agenda stond. Dat was feitelijk onjuist, want de motie was ingediend en stond het onderwerp inhoudelijk op de agenda.


Vreedzaam protest volgde in de (net geopende) raadzaal om de noodzaak hoorbaar te maken. 


De volgende tekst was voorbereid (en is niet ter plekke uitgesproken). 
 
 
E-mailen
Bellen